Izdoti MK Nr. 134 par L/S dzīvnieku, ganāmpulka un novietņu reģistrēšanas kārtību

Vēlamies informēt, ka 2019.gada 28.martā oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicēti un 2019.gada 29.martā stāsies spēkā 2019.gada 26.martā pieņemtie Ministru kabineta noteikumi Nr. 134 “Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība un 
lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”.

https://likumi.lv/ta/id/305856-lauksaimniecibas-un-akvakulturas-dzivnieku-to-ganampulku-un-novietnu-registresanas-un-lauksaimniecibas-dzivnieku-

Iekļauti jaunumi MK noteikumos Nr. 134:

  • Dzīvnieku īpašniekam vai turētājam būs jāsniedz informācija ne tikai par lauksaimniecības dzīvnieku dzimšanu, apzīmēšanu, pārvietošanu, reģistrēšanu, izcelsmi, turēšanas veidu, bet arī par kūtsmēslu uzglabāšanas veidu novietnē.
  • Tāpat datu centrs novietņu reģistrā papildus norādīs informāciju par  novietnē izmantoto dzīvnieku turēšanas veidu un kūtsmēslu uzglabāšanas viedu.
  • Ja mainās dati par novietnē izmantoto dzīvnieku turēšanas veidu un kūtsmēslu uzglabāšanas veidu, dzīvnieku īpašnieks ne retāk kā reizi trijos gados par to informē datu centru